free.apprcn.com
努力做最好的限免网站

udemy.com 免费课程 CFA Level I Accounting Module

udemy.com 的这个 CFA Level I Accounting Module 课程是面向那些考 CFA 一级考试的童鞋而设的。CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许金融分析师),是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,被称为金融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。获取地址:https://www.udemy.com/cfa-level-1/?couponCode=CFA

 

来自“反”斗限免

赞(0)
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x